Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2019 tăng hơn 48% so với cùng kỳ 2018 theo Thông tư ...
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.   Tải xuống file đính kèm
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải xuống file ...
CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2018 tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2017 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải ...
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.   Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính Tải xuống ...
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng hơn 10% so với năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) và báo cáo giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 10,02% so với năm 2016 theo ...
Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải ...
Quảng cáo
Video Xem thêm