Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng quy mô lớn.   Tải file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2018 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính Tải xuống ...
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng hơn 10% so với năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) và báo cáo giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 10,02% so với năm 2016 theo ...
Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải ...
Báo cáo tài chính quý III/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2017 hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý III/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2017 hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn văn ...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ ...
Báo cáo tài chính quý II/2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2017 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn báo cáo: BCTC_quy_II_2017_Signed.PDF
Báo cáo tài chính quý I/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017 so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý I/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017 so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn báo cáo: Tải ...
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm 2015 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Toàn văn báo ...
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015. Tải xuống: BCTC Quy ...
Quảng cáo
Video Xem thêm