Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 ...
Công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2022 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 1/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2022 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2022 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 theo ...
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin  Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 85% so với năm ...
Công bố thông tin BCTC quý 4/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2021 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2021 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020 và lợi ...
Công bố thông tin BCTC quý 3/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 3/2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 3/2021 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2021 của Công ty biến động giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm ...
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài ...
Công bố thông tin BCTC quý 2/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2021 tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm 2020 theo Thông tư ...
Công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020 theo Thông tư ...
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 45,37% so với năm 2019 ...
Quảng cáo
Video Xem thêm