Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MG FIR
    11:00 - 18/05/2024 07:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    21:00 - 18/05/2024 15:00 - 22/05/2024
    Tàu hàng; Bến số 1

Báo cáo tài chính

CMP công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2024 của Công ty biến động chênh lệch tăng hơn 10% so với cùng kỳ ...
Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022!
CMP Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán, giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 3/2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 3/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2023 của Công ty biến động chênh lệch giảm lỗ hơn 10% so với cùng ...
CMP công bố thông tin giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở báo cáo của quý 2/2022 sang lãi ở báo cáo cùng kỳ năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở báo cáo của quý 2/2022 sang lãi ở báo cáo cùng kỳ năm ...
Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của 6 tháng đầu năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ 2022
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 2/2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2023 của Công ty biến động chênh lệch tăng hơn 10% so với cùng kỳ ...
Công bố thông tin BCTC quý 1/2023 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2023 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2023 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm ...
Công bố thông tin BCTC năm 2022 sau kiểm toán và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 giảm hơn 10% so với năm 2021
Công bố thông tin BCTC năm 2022 sau kiểm toán, giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 giảm hơn 10% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ tiêu 421b theo ...
Công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 4/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2022 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng ...
Công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 3/2022 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 3/2022 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2022 của Công ty biến động chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm ...
Quảng cáo
Video Xem thêm