Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • MONICA D
    09:45 - 16/10/2021 18:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 16
    15:00 - 19/10/2021 07:00 - 22/10/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Quan hệ cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ ...
124 QĐ-HĐQT V/v ban hành về quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Văn bản số 124 QĐ-HĐQT V/v ban hành về quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,33% (01 cổ phiếu ...
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Phụ lục 1 Phụ  lục 2
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm BCTC bán niên và BCTC năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi ...
Công bố thông tin BCTC quý 2/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 2/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2021 tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm 2020 theo Thông tư ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2021 Tải xuống file đính kèm 
Quảng cáo
Video Xem thêm