Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • CHANG XIA
  09:00 - 12/07/2024 15:00 - 14/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • GT DEMETER
  10:00 - 12/07/2024 07:00 - 16/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  08:00 - 12/07/2024 07:00 - 14/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 2
 • VIỆT THUẬN 045-01
  07:00 - 13/07/2024 17:00 - 16/07/2024
  Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2024
Ngày 08/7/2024, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, ...
CMP công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2024 và giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2024 của Công ty biến động chênh lệch tăng hơn 10% so với cùng kỳ ...
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:  - Bien ban hop ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin điều chỉnh nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tải xuống file đính ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2024" Người được ủy quyền CBTT Lê Văn ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô ...
Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán và giải trình về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022!
CMP Công bố thông tin BCTC năm 2023 sau kiểm toán, giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2023 chênh lệch hơn 10% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này bị âm chỉ ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội ...
Quảng cáo
Video Xem thêm