Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • ĐÔNG BẮC 22 - 08
    15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
    Tàu hàng; Bến số 1
  • MINH TIẾN 26
    16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
    Tàu hàng; Bến số 2
  • HÀ DƯƠNG 68
    06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
    Tàu hàng; Bến số 1
  • LA 07111
    06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
    Tàu hàng; Bến số 1

Đầu tư, xây dựng

Cập nhật lúc : 00:00 09/01/2012

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1583/2007/QĐ-BKH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Điều 54 và khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu,
                                               QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

BỘ TRƯỞNG
  
Võ Hồng Phúc
  Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                  
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;    
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                  
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Các Sở KH và ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp ;
- Lưu: VT, Vụ QLĐT (18b).   
 

 

 

Số lượt xem : 3912

Các tin liên quan

Quảng cáo
Video Xem thêm