Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ĐÔNG BẮC 22 - 08
  15:00 - 02/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • MINH TIẾN 26
  16:00 - 04/10/2023 07:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 2
 • HÀ DƯƠNG 68
  06:15 - 04/10/2023 06:00 - 06/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LA 07111
  06:00 - 04/10/2023 06:00 - 05/10/2023
  Tàu hàng; Bến số 1

Đầu tư, xây dựng

Cập nhật lúc : 00:00 09/01/2012

Công văn số 12/BKH-QLĐT ngày 02/01/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
Số: 12/BKH-QLĐT
V/v: Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008
 
Kính gửi:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Các Tổng công ty nhà nước
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật Đấu thầu và khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có trách nhiệm xây dựng, quản lý tờ báo về đấu thầu và hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho tờ báo về đấu thầu.
Ngày 25/10/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép xuất bản số 310/GP-BTTT cho tờ báo về đấu thầu với tên gọi chính thức là “Báo Đấu thầu”.
Căn cứ Giấy phép nói trên, ngày 25/12/2007, Bộ KH&ĐT xuất bản số đầu tiên của Báo Đấu thầu. Các số báo tiếp theo được phát hành kể từ ngày 02/01/2008 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Căn cứ Điều 5 của Luật Đấu thầu và Điều 7 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp các thông tin đấu thầu về Bộ KH&ĐT để thực hiện việc đăng tải trên Báo Đấu thầu theo đúng quy định. Các nội dung thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được đăng tải miễn phí trên Báo Đấu thầu.
Việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu được thực hiện theo Hướng dẫn kèm theo công văn này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu Vụ QLĐT, VT.
BỘ TRƯỞNG 

Võ Hồng Phúc

Số lượt xem : 3713

Các tin liên quan

Quảng cáo
Video Xem thêm