Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • SEACON RIZHAO
    08:00 - 04/12/2021 18:00 - 06/12/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Các QĐ về Cảng Chân Mây

Cập nhật lúc : 00:00 09/01/2012

Quyết định số 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Chân Mây.

 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
TÀU THUỶ VIỆT NAM
 
 
Số: 3128/QĐ-CNT-TCCB-LĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
Cảng Chân Mây
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 247/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt nam nay là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
Căn cứ thông báo số 10/TB-VPCP ngày 12/01/2007 của Văn phòng Chính phủ đồng ý chuyển giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam; Biên bản thống nhất bàn giao - tiếp nhận Cảng Chân Mây ngày 25/5/2007 giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam và Uỷ Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Căn cứ Quyết định số 1962/CNT-TCCB-LĐ ngày 03/11/2005 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ban hành Quy chế phân cấp Quản lý công tác tổ chức Cán bộ lao động Tiền lương;  
Xét đề nghị của Cảng Chân Mây tại Tờ trình số 12/TT-ĐMDN ngày 29/6/2007 về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Chân Mây,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên cơ sở Cảng Chân Mây - Thuộc Ban Quản lý dự án Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế).
Công ty có:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY
Tên công ty viết bằng tiếng Anh: CHAN MAY PORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CHANMAY PORT
Trụ sở chính: Xã Lộc Vĩnh - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 054 876 096 - 054 891 841; Fax: 054 891 838 - 054 891839
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Chân Mây có tư cách pháp nhân theo quy định của Pháp luật, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Cảng Chân Mây thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:
Xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá; vận chuyển hành khách;
Xuất nhập khẩu, giao nhận, bảo quản hàng hoá;
Cho thuê kho tàng, bến bãi;
Đại lý hàng hải; môi giới hàng hải ; cung cấp các dịch vụ hàng hải;
Dịch vụ lai dắt tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển;
Sửa chữa cơ khí;
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch;
Cung ứng điện, nước ngọt, nhiên liệu, vật tư tàu biển;
Cửa hàng miễn thuế.
Điều 3. Vốn điều lệ của Công ty là: 211.370.000.000 đồng (hai trăm mười một tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam).
Điều 4. Tổ chức của Công ty theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc, bộ máy giúp việc và các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trong và ngoài nước.
Giám đốc là đại diện theo Pháp luật của Công ty
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ do Hội đồng Quản trị tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam quyết định ban hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các ông (bà) Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tảu thuỷ Việt Nam; Chủ tịch; Giám đốc Công ty trách nhiệm một thành viên Cảng Chân Mây, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- Các Uỷ viên HĐQT TĐ
-    Các TGĐ Tập đoàn;
-    ĐU, CĐ Tập đoàn;
-    Ban Kiểm soát Tập đoàn
-    Ban QL KKT CM-LC, CA tỉnh TTHuế (để dăng kí)
-    Lưu VP, TCCB-LĐ, VNTr.25b
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã kí và đóng dấu)
Phạm Thanh Bình
 
 

Số lượt xem : 1743

Quảng cáo
Video Xem thêm