Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • SEACON RIZHAO
    08:00 - 04/12/2021 18:00 - 06/12/2021
    Tàu hàng; Bến số 2

Các QĐ về Cảng Chân Mây

Cập nhật lúc : 00:00 09/01/2012

Quyết định số 1541/QĐ-TTg Về việc điều chuyển tài sản Cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 1541/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chuyển tài sản
    ______________
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Điều chuyển Cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam để quản lý và tiếp tục đầu tư, khai thác.
Việc điều chuyển tài sản thực hiện theo nguyên tắc:
a) Điều chuyển toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm bàn giao, gồm: trụ sở, đất đai, tài sản, tiền vốn, công nợ và các tài liệu liên quan đến Cảng Chân Mây theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
b) Giá trị tài sản điều chuyển xác định theo kết quả thẩm định giá trị tài sản, bất động sản, công nợ của Cảng Chân Mây tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 tại Chứng thư thẩm định giá số 461/TĐG-CT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Trung tâm Thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính và chênh lệch giá trị tài sản từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến thời điểm bàn giao giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Trong đó, giá trị tài sản bàn giao tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 là:
- Tổng giá trị tài sản Cảng Chân Mây điều chuyển là 284.370.180.057 đồng;
- Nguồn vốn hình thành tài sản bao gồm:
+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 205.789.566.999 đồng;
+ Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vay để đầu tư Cảng (73.000.000.000 đồng), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Nguồn vốn khác (các khoản công nợ phải trả): 5.580.613.058 đồng.
Điều 2. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này; đồng thời, hạch toán tăng, giảm tài sản bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ;
  các Vụ: TH, ĐP, CN;
- Lưu: VT, KTTH (5)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 (Đã ký)
 
Nguyễn Sinh Hùng
 

Số lượt xem : 1645

Quảng cáo
Video Xem thêm