CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU Tháng 07 - 2024

Tháng Năm
STT Tên tàu LOA GRT Hàng hóa Xuất/Nhập Tấn Đại lý Vị trí Chủ hàng 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
T2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4T5T6T7CNT2T3T4
1 BRILLIANT EXPRESS 199.91 40269 DĂM GỖ Xuất 42000 VOSA Bến số 1 HUẾ PP 19:00
2 HẢI NAM 68 79.99 1985 THAN 4340 Bến số 1 TRIỆU LONG 08:00
3 VŨ GIA 36 88.68 2598 THAN 4600 Bến số 1 LONG PHƯỚC 08:00
4 ĐÔNG BẮC 22-11 147.12 11976 THAN 21000 T.D Bến số 2 SÔNG HỒNG 10:00
5 NAM PHÁT QUEEN 79.9 1599 CÁT 3050 Bến số 2 VP SILICA 23:00
6 HẢI ĐĂNG 16 78.05 1447 THAN 2700 Bến số 1 LONG PHƯỚC 07:00
7 VŨ GIA 36 88.68 2598 CLINKER 4800 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 08:00 23:00
8 FS BITUMENT 105.5 4620 N.ĐƯỜNG Nhập 4300 SEABORNE Bến số 1 ADCo 21:00 19:00
9 HOÀNG ANH 568 79.8 1598 THAN 3290 Bến số 1 SÔNG HỒNG 10:00 12:00
10 THÀNH NAM 189 79.8 1620 CÁT TRẮNG 3300 Bến số 2 VP SILICA 16:00
11 QTM 01 92.5 2605 THAN 4390 VOSA Bến số 1 TRIỆU LONG 21:00 21:00
12 GIA VƯỢNG 18 79.8 1650 THAN 3250 Bến số 2 SÔNG HỒNG 12:15 09:00
13 TRƯỜNG TÂM 86 76.35 1579 THAN 2600 Bến số 2 HOÀNH SƠN 10:00 12:00
14 HOÀNG ANH 568 79.8 1598 THAN 3300 Bến số 1 SÔNG HỒNG 12:00 06:
15 MINH TRƯỜNG 18 91.94 2999 CÁT Xuất 4900 Bến số 2 VP SILICA 16:45 09:45
16 ITASCO 25 79.86 1993 THAN 4500 Bến số 1 LONG PHƯỚC 23:15 03:00
17 BZ LINHAI 155.8 12889 CÁT TRẮNG Xuất 8500 VIỆT LONG Bến số 1 VICO 16:15 13:00
18 HẢI ĐĂNG 16 78.05 1447 CLINKER 2900 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 07:00 11:00
19 ĐẠI TÂY DƯƠNG 25 91.94 2989 CÁT TRẮNG Xuất 4980 VIỆT LONG Bến số 2 VP SILICA 10:15 23:30
20 GIA VƯỢNG 18 79.8 1651 THAN 3300 Bến số 2 SÔNG HỒNG 09:00 06:00
21 VINASHINE 666 79.8 1651 THAN 3000 Bến số 1 SÔNG HỒNG 17:30 09:30
22 PAX SILVA 199.99 39802 DĂM GỖ Xuất 38000 VOSA Bến số 1 HUE PP 14:00 16:00
23 RUI YANG 7 97.1 2996 CÁT Xuất 5000 SUNRISE Bến số 2 QMC 06:15 11:00
24 CÔNG THÀNH 09 79.8 2558 CLINKER 4950 Bến số 1 ĐỒNG LÂM 22:30 07:00
25 VINASHINE 666 79.8 1651 THAN 3200 Bến số 1 SÔNG HỒNG 09:30 06:00
26 OCEANLINK No1 60.7 1252 CONTAINER Nhập VOSA Bến số 2 18:00 07:15
27 CNC JUPITER 172 18652 CONTAINER Nhập 88 TEUs HAI AN Bến số 2 16:00
28 AKIMOTO 116.66 4333 CÁT Xuất 6300 VIET LONG Bến số 2 VICO 22:00 07:00
29 HÀ DƯƠNG 58 79.8 1732 THAN 3500 Bến số 1 LONG PHƯỚC 09:30 19:00
30 VTT 77 79.8 1410 CÁT 2750 Bến số 2 VP SILICA 17:15 22:00
31 CHANG XIA 146.8 10901 BAUXIT Xuất 17000 T.D Bến số 2 ALPHAPI+P.AN 09:00 15:00
32 GT DEMETER 199.96 41270 DĂM GỖ Xuất 40000 ASIATRANS Bến số 1 PHÚC THỊNH 10:00 07:00
33 MINH TIẾN 26 79.8 1938 CÁT 4250 Bến số 2 VP SILICA 08:00 07:00
34 VIỆT THUẬN 045-01 79.98 1995 THAN 4300 VOSA Bến số 1 TRIỆU LONG 07:00 17:00
Tổng 268338
Thời gian tàu cập cầu làm hàng