Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Tin tức cho cổ đông

  Cập nhật lúc : 26/03/2021

  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau :

  Thời gian họp: 8h00 Thứ sáu, ngày 23/4/2021.

  Địa điểm họp:  Hội trường Tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Thôn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

  Nội dung và chương trình họp dự kiến đính kèm bên dưới.

  Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

  Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

  Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

  DƯƠNG BÁ HÒA

   

  Tải xuống file đính kèm

  1 Thong bao moi hop DHDCD thuong nien 2021.pdf

  2 Chuong trinh Dai hoi dong co dong thuong nien 2021.pdf`

  3 Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2021.pdf

  4 Bao cao tong ket Ban Dieu hanh 2020 va ke hoach nam 2021.pdf

  5 Bao cao cong tac quan ly chi dao va giam sat cua HDQT nam 2020 ke hoach nam 2021.pdf

  6 Bao cao ban kiem soat 2020 Cang Chan May.pdf

  7 BCTC 2020 sau kiem toan.pdf

  8 To trinh quyet toan tien luong, thu lao nam 2020 va ke hoach nam 2021.pdf

  9 To trinh phan phoi loi nhuan va chi tra co tuc 2020.pdf

  10 To trinh ke hoach dau tu nam 2021.pdf

  11 To trinh uy quyen cho HDQT.pdf

  12 To trinh sua doi bo sung Dieu le - Du thao Dieu le lan thu 5.pdf

  12 To trinh sua doi bo sung Dieu le.pdf

  13 To trinh thong qua Quy che hoat dong cua HDQT - Du thao QC.pdf

  13 To trinh thong qua Quy che hoat dong cua HDQT.pdf

  14 To trinh thong qua Quy che hoat dong cua Ban kiem soat - Du thao QC.pdf

  14 To trinh thong qua Quy che hoat dong cua Ban kiem soat.pdf

  15 Mau Giay uy quyen tham du DHDCD TN 2021.pdf

  16 Phieu gop y kien tai DHDCD TN 2021.pdf

  17 Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2021 Du thao.pdf

  18 Nghi Quyet DHDCD thuong nien nam 2021 Du thao.pdf

  Số lượt xem : 170

  Quảng cáo
  Video Xem thêm