Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Tin tức cho cổ đông

  Cập nhật lúc : 20/04/2021

  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng công bố thông tin một số nội dung được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau :

  1. Thay thế Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

  2. Thay thế Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

  3. Thay thế Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021

  Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

   

  Dương Bá Hòa

   

  Bao cao cong tac quan ly chi dao va giam sat cua HĐQT nam 2020 ke hoach nam 2021

  Bao cao tong ket Ban Dieu hanh 2020 va ke hoach nam 2021

  To trinh ke hoach dau tu nam 2021

  Số lượt xem : 105

  Quảng cáo
  Video Xem thêm