Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • VIỆT TRUNG 135
    11:00 - 01/12/2020 18:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • PRECIOUS OCEAN
    09:00 - 01/12/2020 10:00 - 03/12/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ ...
Thông báo mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của ông Huỳnh Văn Toàn -  Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm kể ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin  về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty như sau: - Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 - năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 - năm 2020 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,3% (01 cổ phiếu nhận ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số 175/2020/GCN-CHHVN ngày ...
Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Tiến Đạt. Tải xuống file đính kèm
Quảng cáo
Video Xem thêm