Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • PRINCESS BRIGHT
  17:45 - 28/02/2021 07:00 - 04/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • QUANG VINH 27
  09:00 - 02/03/2021 12:30 - 03/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1
 • VTT 39
  10:00 - 02/03/2021 10:00 - 04/03/2021
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/12/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2020 ngày 17/12/2020:   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất ...
Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn Tải file đính kèm
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020, chi tiết như ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường lần thứ 2 năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường lần thứ 2 năm 2020"     Người được ủy quyền ...
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ ...
Thông báo mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của ông Huỳnh Văn Toàn -  Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm kể ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin  về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty như sau: - Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông ...
Quảng cáo
Video Xem thêm