Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Báo cáo tài chính

  Công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin BCTC quý 1/2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2021 giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020 theo Thông tư ...
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với năm 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giảm hơn 45,37% so với năm 2019 ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  Báo cáo tài chính quý 4/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2020 giảm hơn 68% so với cùng kỳ 2019 theo ...
  CBTT về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 tăng hơn 43,8% so với cùng kỳ 2019 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải xuống toàn văn ...
  CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN 6 ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  Báo cáo tài chính quý 2/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 2/2020 giảm hơn 78% so với cùng kỳ 2019 theo ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019!
    Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2020 giảm hơn 16% so với cùng kỳ ...
  CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 11,7% so với cùng kỳ năm 2018 theo Thông tư số ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ 2018
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2018 theo ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm