Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Quan hệ cổ đông

  CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019!
    Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 1/2020 giảm hơn 16% so với cùng kỳ ...
  Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CMP!
  Ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có Thông báo số 21/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ ...
  CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết  như sau : Thời ...
  Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT công bố thông tin về Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH thường niên năm 2020   Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.     Người được ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Chương, nhiệm kỳ 2020-2025.   Người được ...
  CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2019 tăng hơn 11,7% so với cùng kỳ năm 2018 theo Thông tư số ...
  Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ...
  Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 " - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ 2018
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2018 theo ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm