Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Quan hệ cổ đông

  Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 - năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 - năm 2020 - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày ...
  CBTT về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2020 tăng hơn 43,8% so với cùng kỳ 2019 theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ ...
  CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải xuống toàn văn ...
  Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, cụ thể như sau: 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,3% (01 cổ phiếu nhận ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc được Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển số 175/2020/GCN-CHHVN ngày ...
  Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Tiến Đạt. Tải xuống file đính kèm
  Quảng cáo
  Video Xem thêm