Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng

  Quan hệ cổ đông

  CBTT Báo cáo tài chính quý 4/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ 2019
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT  Báo cáo tài chính quý 4/2020 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN của quý 4/2020 giảm hơn 68% so với cùng kỳ 2019 theo ...
  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/12/2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2020 ngày 17/12/2020:   1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất ...
  Công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Huỳnh Văn Toàn Tải file đính kèm
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2020
  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của CMP tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020, chi tiết như ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường lần thứ 2 năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường lần thứ 2 năm 2020"     Người được ủy quyền ...
  Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2020
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ ...
  Thông báo mẫu chữ ký của Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của ông Huỳnh Văn Toàn -  Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm kể ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin  về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 06/11/2020 và nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ...
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty
  Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về công tác nhân sự của Công ty như sau: - Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông ...
  Quảng cáo
  Video Xem thêm